Miestne správy stránky pre všetkých používateľov

Realizácia dištančnej výučby pre modul VUK_2019

Realizácia dištančnej výučby pre modul VUK_2019

autor Eva Hollá -
Number of replies: 0

Realizácia dištančnej výučby v akreditovanom vzdelávacom programe ďalšieho vzdelávania Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť, modul Všeobecný úvod do knihovníctva, sa uskutočňuje v termíne od 07. 10. 2019 do 01. 12. 2019.

Účastníci vzdelávania si formou samoštúdia môžu čítať/študovať zverejnené učebné texty. Nakoľko niektoré učebné texty v module VUK nie sú momentálne aktualizované, odporúčame netlačiť si všetky kapitoly, podkapitoly, z daného modulu hneď a naraz.

V prípade potreby konzultovania učebných textov, resp. údajov v nich uvedených, je potrebné kontaktovať konkrétneho autora/lektora učebného textu.
Účastníci vzdelávania môžu konzultovať s vybranými lektormi svoje záverečné písomné práce pre modul VUK, a to formou e-mailovej komunikácie.

V prípade poskytnutia podrobnejších informácií, kontaktujte prosím vzdelávaciu inštitúciu - Slovenskú národnú knižnicu, konkrétne odbor Knižničný inštitút.